Zakládající dokument Fóra cestovního ruchu

Zakládající dokument

Fóra cestovního ruchu

 

Preambule

Fórum cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně. Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn. Fórum cestovního ruchu je ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje.

 

Čl. 1

Obecná stanovení

 1. Název platformy zní: „Fórum cestovního ruchu“ (dále také jen „Fórum“)
 2. Sídlem Fóra je Lípová 511/15, 120 44 Praha 2
 3. Fórum se nezakládá za účelem podnikání.
 4. Fórum bylo založeno podpisem tohoto zakládajícího dokumentu dne 14. dubna 2014
 5. Fórum se zakládá na dobu neurčitou.

 

Čl. 2

Poslání a předmět činnosti Fóra

 1. Fórum sdružuje nejvýznamnější subjekty v cestovním ruchu a poskytuje jim diskuzní prostor pro řešení zásadních otázek souvisejících s podnikáním v cestovním ruchu. Cílem Fóra je efektivní prosazování společných zájmů subjektů působících v cestovním ruchu.

 

Čl. 3

Vznik a zánik členství

 1. Zakládajícími členy Fóra jsou Asociace cestovních kanceláří České republiky, se sídlem Lípová 15, 120 44 Praha 2, Svaz léčebných lázní ČR, se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1, Asociace hotelů a restaurací ČR, se sídlem Revoluční 13, 110 00 Praha 1 a Asociace průvodců České republiky, se sídlem Vinohradská 46, 120 00 Praha 2.
 2. Členem Fóra se může stát spolek nebo svaz, který má za své členy nejméně 20 podnikatelů v cestovním ruchu v České republice. Členem Fóra se může stát spolek nebo svaz, v jehož zájmu je cestovní ruch podporovat a rozvíjet a má za své členy nejméně 20 podnikatelů registrovaných v České republice. Členy Fóra nejsou orgány státu, organizační složky státu, ani jiné osoby ovládané státem.
 3. Žadatel o vstup do Fóra musí souhlasit s tímto zakládajícím dokumentem a členství žadatele musí schválit členové Fóra.
 4. Žádost o přijetí se předkládá nejbližšímu zasedání členů Fóra. K přijetí je nutný souhlas 2/3 (dvou třetin) všech členů Fóra.
 5. Členství ve Fóru může skončit:
  1. vystoupením z Fóra,
  2. vyloučením rozhodnutím členů Fóra,
  3. zánikem člena.
 6. Členové Fóra mohou vyloučit člena Fóra, který nedodržuje nebo porušuje povinnosti stanovené zakládajícím dokumentem Fóra, případně člena, jehož jednání je v rozporu se zájmy Fóra.
 7. Člen může vystoupit z Fóra na základě písemného oznámení.
 8. V případě, že členové Fóra rozhodnou o povinnosti členů platit příspěvky na činnost Fóra, může člen Fóra bezodkladně vystoupit z Fóra bez toho, že by byl povinen příspěvky hradit, a to do 15 dnů ode dne, kdy se člen o povinnosti platit příspěvky dozvěděl nebo mohl dozvědět.

 

Čl. 4

Práva a povinnosti členů Fóra

 1. Člen Fóra má právo zejména:
  • hlasovat na schůzi členů Fóra,
  • aktivně se účastnit činnosti Fóra,
  • být informován o činnosti Fóra,
  • navrhovat a rozvíjet aktivity směřující k naplnění cílů Fóra,
  • veřejně uvádět, že je členem Fóra.
 2. Člen Fóra má povinnost hradit příspěvky na činnost Fóra v případě, že členové Fóra rozhodnou o jejich placení a výši.

 

Čl. 5

Organizační struktura Fóra

 1. Orgány Fóra jsou:

schůze členů Fóra. V čele Fóra stojí předseda a jeho místopředseda

 

Čl. 6

Schůze členů Fóra

 1. Schůze členů Fóra se schází podle potřeby.
 2. Schůze rozhoduje o:
  a) změně zakládajícího dokumentu Fóra,
  b) zániku Fóra,
  c) změně formy Fóra,
  d) činnosti Fóra
  e) zastupování Fóra navenek,
  f) řešení koncepčních otázek,
  g) rozhodování o vzniku členství ve Fóru a o vyloučení člena Fóra,
  h) rozhodování o zavedení, výši a splatnosti příspěvků na činnost Fóra,
 3. Členové Fóra jsou na členské schůzi zastoupeni osobami oprávněnými za ně jednat. Tuto skutečnost jsou tyto osoby povinny prokázat výpisem z obchodního rejstříku nebo plnou mocí udělenou osobou oprávněnou za člena jednat.
 4. Každý člen Fóra má na členské schůzi jeden hlas.
 5. Členská schůze rozhoduje o záležitostech uvedených v čl. 6 odst. 2 na základě souhlasu 2/3 (dvou třetin) všech členů Fóra.

 

Čl. 7

Předseda Fóra

 1. V čele Fóra stojí předseda a místopředseda, kteří zastupují Fórum navenek a koordinují jeho činnost.
 2. Předseda a místopředseda Fóra jsou voleni členy Fóra vždy na období jednoho roku. Ke zvolení jsou nutné 2/3 (dvě třetiny) hlasů zúčastněných členů.
 3. Předseda a místopředseda je zvolen na zakládající schůzi Fóra a poté vždy na první schůzi Fóra konající se po uplynutí jednoho roku.
 4. Předseda předsedá schůzím členů Fóra a podává členům zprávy o postupu a činnostech Fóra.
 5. Místopředseda spolupracuje s předsedou. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti.
 6. Navenek zastupují Fórum předseda i místopředseda samostatně.

 

V Praze dne 14. dubna 2014

 

Viliam SIVEK

Asociace cestovních kanceláří

České republiky

 

Martin PLACHÝ

Svaz léčebných lázní

České republiky

 

Václav STÁREK

Asociace hotelů a restaurací

České republiky

 

Stanislav VOLEMAN

Asociace průvodců

České republiky