Partneři

Memorandum o spolupráci

Asociace krajů České republiky

Asociace krajů České republiky je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, která byla založena na základě zákonů České republiky

Programové cíle Asociace krajů České republiky

  • hájit společné zájmy a práva krajů sdružených v Asociace v duchu principů, z nichž vychází Evropská charta místní samosprávy
  • hájit a prosazovat společné zájmy krajů v procesu přípravy vstupu České republiky do Evropské unie
  • vytvářet podmínky pro řešení problémů a otázek společných pro členy Asociace
  • podílet se na vytváření podmínek pro vzdělávání členů zastupitelstev krajů, zaměstnanců krajů
  • pomáhat krajům při jejich zahraničních aktivitách

České dědictví UNESCO

České dědictví UNESCO je dobrovolný svazek obcí a měst České republiky na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví, nebo také zkráceně řečeno na Seznam UNESCO. Zakladatelská listina Sdružení České dědictví UNESCO byla podepsána 29. června 2001. Sdružení chce býti jakousi lobby skupinou hájící zájmy "unescových měst", důležitá je však také oblast společné propagace, i cíl osvětový a vzdělávací. Zapsání památky na Seznam UNESCO je jednak vysoce prestižní záležitostí, ale jde i o jakousi záruku kvality v oblasti turismu a motivaci k návštěvě. Památky UNESCO jsou také velkou učebnicí dějin kultur, jsou důkazem nádherné rozmanitosti a v mnoha zemích také vlajkovými loďmi péče o kulturní dědictví.

Více na: www.unesco-czech.cz

 

Česká biskupská konference (ČBK)

Česká biskupská konference je sborem biskupů České republiky, kteří společně vykonávají některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva, zvláště prostřednictvím různých forem a způsobů apoštolátu, přizpůsobených duchu doby a místním podmínkám. V rámci svých aktivit mj. rozvíjí i církevní turistiku, skrze níž nabízí všem poutní místa, poutě, duchovní cvičení, zajímavosti, ale i akce, např. oblíbenou Noc kostelů.
Více na https://www.cirkev.cz a https://cirkevnituristika.cz

Národní síť Místních akčních skupin České republiky

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z. s.  je společenstvím sdružující organizačně samostatné právnické osoby – místní akční skupiny – pracující formou komunitně vedeného místního rozvoje – metody LEADER ve prospěch venkova na území České republiky.

Více na: http://nsmascr.cz/

Svaz měst a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy více než osmi milionů obyvatel ČR.

Více na: www.smocr.cz

Prohlášení o spolupráci

 Výsledek obrázku pro tyrkys škola

Tyrkys, škola cestovního ruchu

Více na: www.tyrkys.cz